Algemeen

Door aankoop van een entreebewijs en/of bezoek van Festivate word je geacht akkoord te gaan met de inhoud van deze huisregels. We vertrouwen erop dat je de huisregels van Festivate naleeft en dat je aanwijzingen door of vanwege de organisatie en/of het bevoegd gezag opvolgt. Houd je je niet aan de huisregels, dan kan de organisatie je toegang tot het festivalterrein ontzeggen, zonder teruggave van entreegelden en/of andere vorm van compensatie.

Eigen risico/ aansprakelijkheid

Het bezoek aan Festivate is geheel voor eigen risico. De organisatie van Festivate, de eigenaren van het terrein of door hen of de organisatie ingeschakelde personen zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel – direct of indirect- als gevolg van het bijwonen van het festival.

Wapens en drugs

Het is verboden om wapens, stokken, messen, gevaarlijke sieraden of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht – zulks ter beoordeling van de beveiliging en/of de organisatie – op en rondom het festivalterrein bij je te dragen of in bezit te hebben.

Tevens is het verboden om op en rondom het festivalterrein goederen die vallen onder de Opiumwet (drugs) te gebruiken of in bezit te hebben. De beveiliging en organisatie of door haar ingeschakelde personen zijn bevoegd iedere bezoeker op het bezit van verboden goederen te onderzoeken en te fouilleren. De beveiliging, de organisatie of door haar ingeschakelde derden hebben het recht aangetroffen verboden goederen aan de politie / het bevoegd gezag over te dragen en aangifte te doen en jouw de toegang tot het festivalterreinen te ontzeggen.

Toegangsbewijs

Toegang is alleen mogelijk met een geldig toegangsbewijs. Bij en gedurende ieder bezoek moet de bezoeker op verzoek zijn toegangsbewijs laten inscannen en kunnen tonen.

Minimumleeftijd

Er geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. Jongere bezoekers zullen aan de deur worden geweigerd. Bij constatering van onrechtmatigheden of fraude wordt aangifte gedaan bij de politie en de toegang tot het festivalterrein geweigerd. Toegangsbewijzen worden niet teruggenomen en mogen niet worden doorverkocht.

Cameratoezicht

Camera’s waken over jullie en onze veiligheid. Bij betreding van het festivalterrein stemt men automatisch in met vrijwillige fouillering en toezicht met videocamera’s.

Legitimatie

Bij een bezoek aan Festivate is een geldig legitimatiebewijs verplicht. Op verzoek van de organisatie, door haar ingeschakelde personen of de beveiliging dient een bezoeker een geldig legitimatiebewijs te tonen. Zonder geldig legitimatiebewijs kan de toegang tot Festivate worden ontzegd.

Foto- en filmapparatuur

Behoudens toestemming van de organisatie is het verboden foto- of filmapparatuur bij je te dragen of te gebruiken. Mobiele telefoons met foto-/videomogelijkheden en normale (digitale) fototoestellen zonder verwisselbare lenzen mogen wel meegenomen worden.

Consumptie/ drankverkoop

Het is verboden om zelf meegebrachte dranken en etenswaren te nuttigen. Het barpersoneel kan en mag om legitimatie vragen. Misbruik van alcohol wordt niet getolereerd. De verkoop van consumpties kan op grond van wangedrag, dronkenschap of drankmisbruik worden geweigerd. Glazen en bekers mogen niet mee naar binnen en naar buiten worden genomen. Consumptiemunten zijn alleen geldig op het Festivalterrein en worden niet teruggenomen.

Wijziging programma

Indien het programma wordt gewijzigd (bijvoorbeeld door ziekte of afwezigheid van een artiest) kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van reeds betaalde entreegelden.

Geen doorgang

Mocht het evenement door bijvoorbeeld noodweer, dag van nationale rouw, het uitbreken van MKZ of een andere besmettelijke dierziekten in de omgeving van het festivalterrein, of elke andere vorm van overmacht of onafwendbaar voorkomende gebeurtenissen, geen doorgang hebben, dan kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van reeds betaalde entreegelden.

Gedragingen op en rond het festivalterrein

Het is niet toegestaan om de festivaltenten, bar, tafels en de ,podia, hekken en andere attributen te beklimmen. Ook Crowdsurfen is verboden. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen, te flyeren op of rond het festivalterrein of de parkeerterreinen. De organisatie heeft het recht om bij vermoedens van samenscholing, de samenscholers onmiddellijk de toegang tot het festivalterrein te ontzeggen.

Op grond van jouw gedrag op het terrein en/of, openbare weg rond het festivalterrein en het parkeerterrein of via melding van politie en/of andere organisaties kan de organisatie en door hen ingeschakelde personen jou ten alle tijden de toegang ontzeggen / weigeren. Het is ten strengste verboden met voorwerpen, waaronder inbegrepen (lege) bekers, draagplateaus, te gooien. De organisatie of door haar ingeschakelde personen hebben het recht van het festivalterrein verwijderde bezoekers de verdere toegang voor onbepaalde tijd te ontzeggen.

(Financiële) schade veroorzaakt door onder meer het hierboven beschreven gedrag zal verhaald worden op de veroorzaker.

Rookbeleid

In de tenten is een rookverbod van kracht. Roken dient buiten de tenten plaats te vinden. Bij overtreding kan de boete verhaald worden op de overtreder.

Parkeren

Parkeer op de aangegeven terreinen. Bezoekers die elders parkeren zullen worden weggesleept.

Nederlands recht

Op en rondom het terrein waarop Festivate wordt georganiseerd is de Nederlandse wetgeving van toepassing.

De huisregels van Festivate zijn bindend. Overtreders kunnen worden verwijderd van het festivalterrein.