Artikel 1 Definities

Stichting Festivate:
Stichting Festivate, gevestigd en zaakdoende in (4156 AB) Rumpt aan de Achterweg 25, met KvK-nummer 58910867, die zich onder meer bezighoudt met het verlenen van diensten op het gebied van uitvoerende kunst en het (doen) organiseren en produceren van culturele evenementen, alles in de ruimste zin van het woord.

Bezoeker:
iedere natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die direct of indirect een Overeenkomst sluit met Stichting Festivate in het kader van het bijwonen van een Evenement, alsmede een ieder die zich in of rondom de Evenementenlocatie begeeft en die al dan niet direct of indirect met Stichting Festivate een overeenkomst heeft gesloten, alsmede een ieder die de Website(s) bezoekt.

Evenement: een één- of meerdaagse (culturele) gebeurtenis, waaronder begrepen een (muziek)- uitvoering en/of andere manifestatie, een concert, dance-event, business-event en/of een openbare of besloten gebeurtenis waaraan één of meerdere personen deelnemen, georganiseerd en/of gefaciliteerd door of vanwege Stichting Festivate op de Evenementenlocatie.

Social Media: de aan de Website(s) en overige (promotionele) uitingen van of vanwege Stichting Festivate specifiek gelieerde social media kanalen die op naam of ten behoeve van Stichting Festivate geregistreerd zijn.

Website(s): de website(s) Evenementen die op naam of ten behoeve van Stichting Festivate geregistreerd zijn, inclusief eventuele daaraan gekoppelde speciale door of vanwege Stichting Festivate ontwikkelde apps.

Artikel 2 Identiteit Stichting Festivate

2.1 Stichting Festivate hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met gegevens van haar Bezoekers. FRONTOFHOUSE verwerkt en beveiligt persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens, overige privacyregelgeving en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met aanverwante uitvoeringswet(ten) daaromtrent stelt. In dit Privacy Statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Stichting Festivate. Dit Privacy Statement heeft betrekking op het gebruik dat Stichting Festivate kan (doen) maken van persoonsgegevens van Bezoekers van haar Website(s), Social Media en/of van Evenementen die zich via de Website(s) en/of Social Media hebben geregistreerd.

2.2 Stichting Festivate is gevestigd en zaakdoende in (4156 AB) Rumpt aan de Achterweg 25. Zij is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder KvK-nummer 58910867. Stichting Festivate is bereikbaar via het e-mailadres info@festivate.nl.

2.3  Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht. Echter om op correcte wijze uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld het verzenden van toegangsbewijzen, het bezoeken van een Evenement alsmede gebruik te kunnen (blijven) maken van sommige diensten is het verstrekken van een aantal persoonsgegevens noodzakelijk.

2.4 Stichting Festivate houdt een register bij met alle verwerkingen van persoonsgegevens als bedoeld in dit Privacy Statement.

Artikel 3 Welke gegevens verzamelt Stichting Festivate?

3.1 Voor het bezoek aan een of meerdere Evenementen worden Bezoekers gevraagd zich bij Stichting Festivate (of bij onze ticketprovider) te registreren. Bij deze registratie kan Stichting Festivate de Bezoeker om de volgende gegevens (hierna: Registratiegegevens) vragen:
– Naam;
– Geslacht;
– E-mailadres;
– Telefoonnummer;
– Geboortedatum;
– Adres;
– Inlognaam en wachtwoord;
– Bedrijfsgegevens, waaronder bedrijfsnaam, land, adres, stad, postcode, telefoonnummer, bedrijfse-mail;
– Gegevens over sociale netwerk profielen en online media, waaronder website(s), LinkedIn, Twitter, Facebook, Soundcloud, Mixcloud, Instagram, Snapchat, YouTube, Whatsapp en TikTok.

Stichting Festivate is in ieder geval gerechtigd tot verwerking van de Registratiegegevens indien de uitvoering van de met de Bezoeker gesloten Overeenkomst dit noodzakelijk maakt.

Van de companions (overige personen waarvoor tickets aangeschaft worden) worden sinds kort ook gegevens (maar minder gegevens) gevraagd: onder andere voornaam, achternaam, emailadres, geboortedatum.

3.2 Door Stichting Festivate kunnen tevens locatiegegevens worden verkregen van Bezoekers die betrekking hebben op de evenementlocaties die de Bezoeker in het kader van het Evenement heeft bezocht, zoals bijvoorbeeld verschillende podia (hierna: Locatiegegevens). Deze Locatiegegevens kunnen door Stichting Festivate worden verkregen als de Bezoeker zich in het desbetreffende geval met een evenementen website/app of een polsbandje met daarin een elektronische chip (of een chip anderszins) incheckt bij het bezoeken van de betreffende evenementlocaties en worden in beginsel uitsluitend geanonimiseerd verwerkt in het kader van statistiek en de verbetering van de dienstverlening van Stichting Festivate. Uitsluitend indien de Bezoeker hiervoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming verleent, kunnen deze gegevens ook niet geanonimiseerd worden verwerkt en gebruikt.

3.3 Door Stichting Festivate kunnen tevens gegevens worden verkregen over interesses, aankoopgedrag of wensen van Bezoekers (hierna: Commerciële Gegevens). Naast dat een Bezoeker deze Commerciële Gegevens bij Stichting Festivate vermeldt, kunnen Commerciële Gegevens bij Stichting Festivate ook bekend zijn bijvoorbeeld omdat de Bezoeker haar daartoe toegang heeft geboden, zoals bijvoorbeeld via Facebook, of omdat Stichting Festivate die Commerciële Gegevens kan herleiden uit de manier waarop de Bezoeker de Website(s) en/of Social Media (ook apps) gebruikt dan wel elders via derde partijen aankopen heeft gedaan die voortvloeien uit het gebruik van de Website(s) en/of Social Media (ook apps). Ook leggen de servers van Stichting Festivate automatisch surfgegevens van de Bezoeker vast, zoals bijvoorbeeld IP- adressen, tijdstip van bezoek, browser soort en welke functionaliteiten gebruikt worden (hierna: Surfgegevens). Stichting Festivate kan deze Commerciële Gegevens en Surfgegevens uitwisselen met haar eigen partners c.q. groepsmaatschappijen of mede- organisatoren en kan deze Commerciële Gegevens en Surfgegevens van de verschillende producten en diensten die de Bezoeker afneemt samenvoegen in een profiel. Uitsluitend indien de Bezoeker hiervoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming verleent, kunnen deze Commerciële Gegevens en Surfgegevens ook niet geanonimiseerd worden verwerkt en gebruikt worden. Mocht de Bezoeker bezwaar hebben tegen verdere verwerking van Commerciële Gegevens en Surfgegevens, dan dient hij dit direct kenbaar te maken via info@festivate.nl.

3.4 Door Stichting Festivate zal op de evenementen cameratoezicht plaatsvinden en worden eveneens foto’s en video opnames gemaakt.

Artikel 4 Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

4.1 Stichting Festivate gebruikt de persoonsgegevens in eerste instantie om de Overeenkomst die zij met de Bezoeker sluit zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en voor haar interne administratie.

4.2 NAW gegevens worden gebruikt om de op de Website(s) en/of via Social Media bestelde producten (zoals bijvoorbeeld een ticket) aan de juiste persoon te kunnen leveren, om via registratie te kunnen verifiëren wie recht heeft op bestelde tickets en de op basis daarvan te verschaffen polsbandjes en/of barcodes. Tevens wordt met de registratie en koppeling van toegangsbewijzen aan de Bezoeker voorkomen dat tickets door of vanwege de Bezoeker op ongeoorloofde wijze kunnen worden verhandeld.

4.3 Registratiegegevens van de Bezoeker kunnen worden gebruikt om een account of profiel aan te maken op de Website(s) en/of Social Media en/of bij de ticketprovider van Stichting Festivate, bijvoorbeeld ten behoeve van voorinschrijving voor de aanschaf van tickets voor toekomstige Evenementen.

4.4 Voor eventueel gebruik van een persoonlijk e-mailadres en telefoonnummer wordt altijd eerst de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van de Bezoeker gevraagd.

4.5 De Locatiegegevens van Bezoekers worden uitsluitend intern en geanonimiseerd gebruikt om inzicht te krijgen in bezoekersaantallen. Op die manier kan Stichting Festivate haar dienstverlening en Evenementen verbeteren, omdat daarmee duidelijk wordt welke (onderdelen van) Evenementen populair waren en welke niet, en op deze manier in de toekomst aan te sluiten op de kennelijke behoefte en wensen van Bezoekers. De Locatiegegevens kunnen voorts gebruikt worden om de Evenementen te optimaliseren en veiliger te maken, onder andere door crowd control en logistiek te optimaliseren als ook de horeca en food line-up te monitoren. Uitsluitend indien de Bezoeker hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleent, kunnen deze Locatiegegevens ook niet geanonimiseerd worden gebruikt.

4.6 Stichting Festivate kan van tijd tot tijd de Registratiegegevens gebruiken om contact met Bezoekers op te (doen) nemen in het kader van marktonderzoek.

4.7 Behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst met de Bezoeker, bijvoorbeeld om producten of toegangsbewijzen te kunnen leveren, worden persoonsgegevens nimmer zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Bezoeker doorgegeven aan derden. Voor het doorgeven van persoonsgegevens van de Bezoekers aan de aan Stichting Festivate gelieerde rechtspersonen zal Stichting Festivate tevens de voorafgaande uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming verkrijgen.

4.8 Opnamen (foto en/of video) is voor promotiedoeleinden van Stichting Festivate evenementen. Deze zullen geplaatst worden op de Websites en/of Social Media. Daarnaast is het cameratoezicht tijdens de evenementen Stichting Festivate voor de veiligheid van de Bezoekers en medewerkers. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.

4.9 Stichting Festivate gebruikt, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst met de Bezoeker, de Registratiegegevens, Locatiegegevens, Commerciële Gegevens en/of Surfgegevens alleen met de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van de Bezoeker en mits deze toestemming niet is ingetrokken via info@festivate.nl, ten behoeve van: (1) het op basis van deze gegevens kunnen (doen) aanbieden, leveren en factureren van overeengekomen producten, diensten en/of informatie, als ook dergelijke producten, diensten en/of informatie of aanbiedingen daartoe te kunnen (doen) aanpassen aan de behoefte en wensen

van de Bezoeker en als de Bezoeker dat wenst, de gelegenheid te geven informatie uit te (doen) wisselen met anderen, (2) het kunnen doen van (gerichte) aanbiedingen via advertentie(s), direct mail, e-mail en/of Social Media netwerken, en de Bezoeker op de hoogte te houden van het laatste nieuws en/of updates en/ of service mededelingen, (3) het in technische zin kunnen onderhouden en/of verbeteren van de Website(s) en/of Social Media, (4) het kunnen voldoen aan wet- en regelgeving en om fraude, diefstal of misbruik op te sporen, (5) het kunnen verhuren van gegevens in elektronische vorm aan zorgvuldig geselecteerde derde partijen die producten of diensten kunnen aanbieden, (6) het kunnen doen van marktonderzoek, (7) het kunnen maken van analyses van het bezoek, gebruik en afname van producten en diensten, (8) ter bepaling van een toekomstige strategie, (9) het kunnen ontvangen van gegevens omtrent het aankoopgedrag via/van derde partijen zoals affiliate marketeers, als een aankoop elders uit het gebruik van de Website(s) en/of Social Media (ook apps) voortvloeit, (10) het kunnen updaten van het persoonlijke profiel van de Bezoeker, (11) de Bezoeker in staat te stellen mee te doen aan speciale commerciële c.q. promotionele acties van zorgvuldig door Stichting Festivate geselecteerde derden, (12) het opbouwen van klantprofielen en (13) het opnemen van contact met de Bezoeker, als de Bezoeker hierom heeft verzocht. Als de Bezoeker bij de aankoop elders gegevens verstrekt aan de betreffende verkopende partij of tussenpersoon, heeft Stichting Festivate geen invloed op wat deze partij of tussenpersoon eventueel met die gegevens doet. Op een dergelijke gegevensverwerking door deze partij of tussenpersoon zijn mogelijk diens privacybeleid en voorwaarden van toepassing. De betreffende partij of tussenpersoon zijn zelfstandig verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden gebruikt.

Artikel 5 Social Media

5.1 In het desbetreffende geval kunnen via een polsbandje en/of chip en/of app anderszins Locatiegegevens van een Bezoeker worden gekoppeld aan diens profiel op de geselecteerde Social Media. Uitsluitend indien de Bezoeker hiermee zelf uitdrukkelijk instemt door van deze functionaliteit gebruik te maken, kunnen die Locatiegegevens via Stichting Festivate bij de betreffende Social Media worden gebruikt. Op welke wijze welke informatie openbaar wordt gemaakt hangt af van de privacyinstellingen van het profiel van de betreffende Bezoeker.

5.2 De betreffende Social Media netwerken zijn zelfstandig verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden gebruikt. Voor dit gebruik, waaronder cookies die de Social Media netwerken daarmee bijvoorbeeld kunnen plaatsen, zijn de betreffende Social Media netwerken verantwoordelijk, en zijn hun privacyverklaringen en voorwaarden van toepassing.

Artikel 6 Cookies en Surfgegevens

6.1 Stichting Festivate kan automatisch gegenereerde informatie verzamelen over het surfgedrag van Bezoekers. Deze Surfgegevens bestaan onder meer uit het IP-adres en cookies. De servers van Stichting Festivate leggen voorts automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van bezoek aan de Website(s) en de Social Media van Stichting Festivate. Deze Surfgegevens kunnen door Stichting Festivate worden opgeslagen en gebruikt om het bezoek aan en gebruik van haar Website(s) en Social Media statistisch te analyseren en de Website(s) en Social Media te optimaliseren. Surfgegevens worden door Stichting Festivate (voor zover mogelijk) geanonimiseerd.

6.2 Om de Website(s) en Social Media goed te laten functioneren is Stichting Festivate gerechtigd om, net als de meeste websites, gebruik te maken van cookies waarmee informatie kan worden vergaard om het navigeren in de Website(s) en op Social Media te vergemakkelijken. Deze cookies zijn tekstbestandjes die op de computer van de Bezoeker van de Website(s) en/of Social Media worden opgeslagen met daarin gegevens die nodig zijn om het bezoek aan de Website(s) en/of Social Media zo goed mogelijk te laten verlopen, zoals het onthouden van de persoonlijke instellingen van de Bezoeker, waaronder taalinstellingen en de voorkeur voor mobiel of desktop, de inhoud van een winkelmandje en/of het onthouden dat een Bezoeker is ingelogd en de Bezoeker automatisch opnieuw in te loggen. Via de instellingen van de webbrowser kunnen deze cookies worden uitgezet.

6.3 Daarnaast maakt Stichting Festivate gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de Website(s) en/of Social Media. Deze informatie wordt (inclusief IP-adres) uitsluitend aan Google verstrekt om gebruik te maken van het statistiek programma van Google. Google kan deze informatie slechts aan derden verstrekken als zij hiertoe wettelijk verplicht is of als dat nodig is om de dienst (het statistiekprogramma) aan Stichting Festivate te kunnen aanbieden. Via de Website(s) en/of Social Media worden ook cookies geplaatst in het kader van Google Analytics. Stichting Festivate heeft geen invloed op wat Google met de op deze manier verkregen statistische informatie doet.

6.4 Tevens kunnen via de Website(s) en/of Social Media cookies worden geplaatst en gelezen door (andere) social media netwerken zoals Facebook en Instagram. Op het gebruik door die partijen heeft Stichting Festivate geen invloed. Deze social media netwerken zoals Facebook, Instagram, Snapchat en YouTube zijn voor dit gebruik van cookies verantwoordelijk en hun privacyverklaringen en voorwaarden zijn daarop van toepassing.

Artikel 7 Doorgifte aan derden

7.1 Stichting Festivate geeft (persoons)gegevens van Bezoekers slechts aan derden door als de Bezoeker hiervoor uitdrukkelijk en ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven en deze toestemming niet is ingetrokken via info@festivate.nl.

7.2 Door akkoord te gaan met dit Privacy Statement, geeft de Bezoeker Stichting Festivate uitdrukkelijk en ondubbelzinnig toestemming om diens Registratiegegevens, Locatiegegevens, Commerciële Gegevens en/of Surfgegevens aan zorgvuldig door Stichting Festivate geselecteerde derde partijen te verstrekken, die direct betrokken zijn bij de Website(s) en/of Social Media en/of Evenementen, en alleen voor zover dit noodzakelijk is in verband met de hierboven genoemde doeleinden, waaronder commerciële doeleinden.

7.3 Alleen als een Bezoeker daarvoor uitdrukkelijk en ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven en deze toestemming niet is ingetrokken via het e-mailadres info@festivate.nl, kan Stichting Festivate Registratiegegevens, Locatiegegevens, Commerciële Gegevens en/of Surfgegevens gebruiken en/of doorgeven aan door haar zorgvuldig geselecteerde derde partijen, meer in het bijzonder voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van die derde partijen over hun producten en diensten.

7.4Stichting Festivate kan zonder specifieke toestemming van een Bezoeker, diens gegevens verstrekken naar aanleiding van rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, op basis van dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude, diefstal of misbruik op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van Stichting Festivate te garanderen.

7.5 Omdat Stichting Festivate bij haar dienstverlening gebruik maakt van bewerkers/verwerkers, die in opdracht van Stichting Festivate producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) persoonsgegevens van Bezoekers worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting, kan Stichting Festivate die gegevens ook aan die bewerkers/verwerkers verstrekken uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor die leveringsverplichting. In het voorkomende geval zal Stichting Festivate ter bescherming van de persoonsgegevens van Bezoekers indien nodig be- of verwerker overeenkomsten met deze derde partijen sluiten.

7.6 Tot slot kan Stichting Festivate bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal Bezoekers dat gebruik maakt van bepaalde onderdelen van de Website(s) en/of Social Media en/of bepaalde Evenementen heeft bezocht. Aan de hand van deze gegevens kan de Bezoeker door die derden niet worden geïdentificeerd.

Artikel 8 Bewaartermijn,

Stichting Festivate bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten met Bezoekers, zoals bijvoorbeeld in verband met het aanmaken en in stand houden van accounts/profielen ten behoeve van de voorinschrijving voor aanschaf van toegangsbewijzen van toekomstige Evenementen, de aanschaf van toegangsbewijzen en het bezoek aan een of meerdere Evenementen. Voor cookies hanteert Stichting Festivate de volgende bewaartermijnen: Analyse cookies 180 dagen. Advertenties cookies: 365 dagen en Facebook-Instagram 180 dagen.

Artikel 9 Inzage en correctie

De Bezoeker dient er voor te zorgen dat Stichting Festivate altijd over de juiste persoonsgegevens beschikt. De Bezoeker kan Stichting Festivate via het e-mailadres info@festivate.nl schriftelijk verzoeken om inzage in, wijziging en/of verwijdering van diens (persoons)gegevens. Stichting Festivate zal de Bezoeker in zo’n geval verzoeken zich deugdelijk te legitimeren en concreet gemotiveerd zijn wensen kenbaar te maken. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door de Bezoeker medegedeelde correcties, worden verwerkt. De inhoud van dit Privacy Statement laat in algemene zin de privacyrechten van Bezoeker onverlet, met inbegrip van het recht om vergeten te worden, het recht om gegevens over te dragen en het recht op informatie. De Bezoeker kan op de wijze als in dit artikel beschreven bij Stichting Festivate via het e-mailadres info@festivate.nl gemotiveerd bezwaar maken en, desgewenst, een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Artikel 10 Beveiliging

10.1 Stichting Festivate garandeert met de persoonsgegevens uitermate zorgvuldig om te gaan en deze niet te gebruiken voor andere doeleinden die niet onder bovengenoemde doeleinden kunnen worden verstaan.

10.2 Stichting Festivate neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens beveiligd zijn tegen diefstal, misbruik en/of datalekken. Uitsluitend haar eigen werknemers of medewerkers die belast zijn met de accounts en profielen van Bezoekers, de Website(s) en/of Social Media (inclusief apps) hebben, na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring, toegang tot de gegevens en uitsluitend ter gebruik voor bovengenoemde doeleinden. In be- of verwerkersovereenkomsten met derden zullen in het voorkomende geval aanvullende afspraken worden gemaakt ter adequate beveiliging van de persoonsgegevens van Bezoekers.

Artikel 11 Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid

Stichting Festivate behoudt zich het recht voor om dit privacy- en cookiebeleid aan te passen en adviseert de Bezoekers dan ook regelmatig op de Website(s) en/of Social Media het actuele Privacy Statement te bekijken om te controleren of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als die wijzigingen wezenlijk zijn, zal Stichting Festivate de Bezoekers hiervan duidelijk op de hoogte brengen, bijvoorbeeld via e-mail of messages.

Dit Privacy Statement is laatst gewijzigd en gepubliceerd op 1 januari 2023.